Pasen

Als het leven, het geluk en de vrijheid van je vrienden op het spel zouden staan, en het zou op te lossen zijn met jouw dood, zou jij je leven dan willen geven?

JEZUS WEL

Hij deed dat voor jou. Voor mij. Voor ons allemaal. Maar hoe kan een man, die 2000 jaar geleden leefde,
vandaag nog steeds van betekenis zijn? Jezus trok de laatste drie jaar van Zijn leven rond als prediker. Zijn woorden maakten heel wat los. Toen Hij bij Jeruzalem aankwam om Pasen te vieren, werd Hij op grandioze manier in de stad binnengebracht, zoals je in het filmpje kunt zien. Massa’s mensen stonden Hem toe te juichen. Zij dachten dat hun bevrijding van de Romeinse onderdrukker door revolutie zou worden gebracht.

MAAR HET LIEP ANDERS

Jezus werd veroordeeld als een misdadiger en stierf een verschrikkelijke dood aan een houten kruis. Dat herdenken we met Goede Vrijdag. Maar het eindigt hier niet. Het nieuwe leven begint definitief op de vroege ochtend van Pasen. Jezus had iets veel groters en mooiers bedacht dan wij ons ooit konden voorstellen. Want het graf van Jezus is leeg. Hij leeft, ook vandaag!

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus heeft tot op de dag van vandaag invloed op mensen over de hele wereld. En daarom is het belangrijk om te kunnen weten of dit werkelijk allemaal zo gebeurd is. Heeft Jezus geleefd? Wat heeft Hij gedaan? Hoe stierf Hij? En dan dat verhaal dat Hij opstond uit de dood…

Ontdek het in onze gratis online cursus The Case For Christ. Een cursus die boordevol argumenten staat die jij zelf kunt onderzoeken om er achter te komen wie Jezus was en waarom hij zo belangrijk voor ons is.
Klik op een button onderaan en begin vandaag nog! Je kan kiezen of je graag een e-coach hebt waar je tijdens de cursus vragen aan kan stellen of liever individueel.

Jezus wordt door de menigte als een koning toegejuicht wanneer Hij de stad binnenrijdt op een ezelsveulen. De menigte van mensen leggen hun mantels op de weg en breken palmtakken van de palmbomen.

Jezus reinigt zowel mensen als de tempel van alles wat er niet thuis hoort.

Kan jij met de hand op je hart zweren dat je hart en gedachten vol zijn van goedheid, vriendelijkheid, blijheid,..? Ik denk het niet, of om het met de woorden van Jezus te zeggen: “u kunt niet één haar wit of zwart maken!”. Nee, onze binnenkant heeft net zo’n reiniging nodig zoals de tempel van Jeruzalem!

Jezus zit met zijn discipelen aan tafel en tijdens de maaltijd stond Hij op, nam een linnendoek en bond die om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begaf zich naar de tafel waar de discipelen aanlagen. Jezus zette de waskom neer bij één van de discipelen en nam zijn voeten. Hij begon ze te wassen en droogde ze af met zijn linnendoek.

 

EEN WEEK VOOR PASEN, Jezus wordt door de menigte als een koning toegejuicht wanneer Hij de stad binnenrijdt op een ezelsveulen. De menigte van mensen leggen hun mantels op de weg en breken palmtakken van de palmbomen. Ze zingen uit volle borst: "Hosanna voor de Zoon van David!". Alles wat gebeurde was destijds voorspeld door de profeet Zacharia: "Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin." (Zacharia 9:9).

 

DE TEMPEL IN JERUZALEM, het huis van God als centrum van Israëls eredienst, een plaats van aanbidding en verzoening,... Je zou verwachten dat dit een plek is waar rust heerst, maar nee, de geestelijke leiders van Israël hadden er "een rovershol van gemaakt." Zoals het de gewoonte was werden er dieren verkocht zodat het volk offers kon brengen. Maar de priesters hadden er een commerciële handel van gemaakt met als doel om er zelf enkel beter van te worden. Daarom noemt Jezus het een rovershol, een plek waar dieven zich schuil houden om de buit te verdelen. Een stevige sneer naar de geestelijke leiders van Israël! Want is het huis van God niet een huis van gebed? Jezus treedt krachtdadig op tegen deze wanpraktijken en verwijderd de verkopers uit de tempel. Na dat de rust is teruggekeerd kwamen "blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen." Jezus ontfermt zich over de mensen die Hem het hardst nodig hebben. Dit is zo mooi aan het leven van Jezus, zijn ontferming is zo puur en zijn onderwijs is scherp. Hij treedt hard op tegen hen - rijke, religieuze mensen die het volk misleiden - en ontfermt zich met liefde over de mensen die door de maatschappij worden buitengesloten. Jezus reinigt zowel mensen als de tempel van alles wat er niet thuis hoort.
Na de intocht van Jezus in Jeruzalem dachten de mensen dat Jezus kwam als nieuwe machthebber die de Romeinen wel eens een lesje zou leren. Vandaag zouden we kunnen denken dat Jezus kwam om een nieuwe religieuze orde over Israël aan te kondigen. Maar nee, niets van dit,... Jezus kwam voor iets veel persoonlijker namelijk om te herstellen wat in jouw en mij beschadigd is.

 

LAAT ONS EVEN STIL STAAN, het leven gaat al zo snel! Neem de tijd om het leven te overdenken... want om de betekenis van Pasen te begrijpen moeten we beginnen bij ons eigen leven. Tijdens Jezus' leven op aarde, zo'n 2000 jaar geleden, gaf hij veel onderwijs aan zijn volksgenoten. Maar niet het onderwijs om veel kennis mee te vergaren, nee, Hij liet hen zien wat hun zwakke plekken waren! Hij wond er geen doekjes om! Eén van de vele dingen die Jezus heeft gezegd wil ik vandaag in de kijker zetten met name het optreden van Jezus tegen de religieuze leiders en hun schijnvertoning van vroomheid. "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid." (Mattheüs 23:23-28)
Jezus wijst de Farizeeën en wetgeleerden terecht, zij doen zich voor als vrome mensen, zij houden zich keurig aan de wet,... maar hun hart is vol van "roofzucht en gebrek aan zelfbeheersing". Misschien denk je, maar zo ben ik niet, ik ben een goed mens! Heb je je er zelf nog nooit op betrapt dat je dacht: "Kijk is hoe goed ik ben, maar zie hoe slecht die ander is...". Kan jij met de hand op je hart zweren dat je hart en gedachten vol zijn van goedheid, vriendelijkheid, blijheid,..? Ik denk het niet, of om het met de woorden van Jezus te zeggen: "u kunt niet één haar wit of zwart maken!" (Mattheüs 5:37). Nee, onze binnenkant heeft net zo'n reiniging nodig zoals de tempel van Jeruzalem! Als we beseffen dat we als mens reiniging nodig hebben dan wordt Pasen een ware ontdekking want Jezus kwam om ons reiniging te geven!

HET IS PESACH, het feest waarbij de Joden de bevrijding uit Egypte gedenken. Jezus zit met Zijn discipelen aan tafel om dit feest te vieren. Tijdens de maaltijd stond Hij op en trok Zijn bovenkleed uit. Hij nam een linnendoek en bond die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begaf Zich naar de tafel waar de discipelen aanlagen. Zij hadden al die tijd nauwlettend toegekeken en vroegen zich in stilte af wat Jezus van plan was. Jezus zette de waskom neer bij één van de discipelen en nam zijn voeten. Hij begon ze te wassen en droogde ze af met Zijn linnen doek. Een beetje onwennig en niet goed wetend wat te doen liet de discipel dit gebeuren. Jezus kwam bij Petrus. Maar Petrus weigerde zich door Jezus zijn voeten te laten wassen.
"Heere, wilt U mij de voeten wassen? U zult mijn voeten in eeuwigheid niet wassen!"
"Maar Petrus, als Ik u niet was, hebt u geen deel aan Mij."
"O Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd!"
"Maar Petrus, wie zich gewassen heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten gewassen worden, want hij is al geheel rein."(Johannes 13:1-20)
Jezus nam de taak op van een dienstknecht om aan Zijn discipelen te laten zien wat echte nederigheid betekent. Daarnaast maakt Hij hen duidelijk dat zij (en wij) reiniging nodig hebben, reiniging van onze zonden. Want wie zich niet door Jezus laat wassen, heeft geen deel aan Hem. Als we niet aanvaarden dat Hij ons wil schoonwassen van alles wat ons op onze levensweg vies maakt, dan hebben we geen deel aan de bevrijding en overwinning van Pasen. Want datgene wat we gedenken en vieren met Pasen, is dat één Persoon de schuld op Zich nam voor het kwaad van de hele wereld. Ben jij bereidt om je te laten wassen door Jezus?

 

NADAT JEZUS MET ZIJN DISCIPELEN HET PESACH HAD GEVIERD, trokken ze naar de Olijfberg, vanwaar Hij hen meenam naar Gethsémané. Een plaats waar Hij de tijd nam om met God te praten. Want Hij wist dat de tijd naderde dat Hij zou overgeleverd worden in de handen van de religieuze en politieke leiders van Israël die Hem wilden doden. Zijn sterven naderde en in die laatste uren voor Zijn arrestatie was Hij in een strijd verwikkeld met Zijn hemelse Vader. "Waarom, Vader? Is er geen andere mogelijke manier? Kan niet iemand anders die beker van toorn die op de mensheid ligt drinken? ... Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt" (Mattheüs 26:39, 42). In deze laatste uren werd Hij door een vriend verraden en als gevangene weggevoerd. Zelfs Zijn vrienden lieten Hem in de steek!

GOEDE VRIJDAG

GEVANGEN GENOMEN DOOR VERRAAD, vals beschuldigd door valse getuigenissen, geslagen en bespuwd, gegeseld en bespot,... en uiteindelijk ter dood veroordeeld door te sterven aan een kruis. Eén van de ergste straffen omwille van de lange lijdensweg die de veroordeelde zou ondergaan. Als men vandaag zou weten dat iemand die onschuldig is tot deze straf werd veroordeeld dan zou Amnesty International een schrijfmarathon organiseren en wereldleiders zouden het rechtssysteem van dat land onder druk zetten. Maar, nee, ik geloof dat zelfs dat kon niet baten want des te harder zou het volk schreeuwen: "Kruisig Hem!". Dit overkwam Jezus, Hij was onschuldig maar werd behandeld als een misdadiger en ter dood veroordeeld. Zelfs de stadhouder Pilatus verklaard: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige." (Mattheüs 27:24).

De discipel Mattheüs (27:33-61) schrijft het volgende over de gebeurtenissen van vandaag, Goede Vrijdag:

"En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent, gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken. En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN. Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de Schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten."

STILLE ZATERDAG

DE DISCIPELEN VAN JEZUS VOLGDEN DE MENIGTE VAN MENSEN NAAR GOLGOTHA, de plaats waar misdadigers ter dood werden gebracht. Zij zagen hoe hun Meester met spijkers werd doorboord en gehangen aan een houten kruis. Zijn kleren werden door het lot verdeeld onder de soldaten en een menigte van mensen, hun eigen volksgenoten, lachten Hem uit en bespotten Hem. Het werd steeds heftiger om naar te kijken! Jezus kwijnde weg onder het gewicht van zijn lichaam aan het kruis. De spijkers maakten diepere wonden in zijn handen en Hij raakte uitgedroogd. Luid riep Hij "Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" Daarna werd het stil, Hij blies zijn laatste adem uit. Jozef, een discipel van Jezus uit de stad Arimathea, had van de stadhouder Pilatus de toestemming gekregen Jezus te begraven. Een opluchting voor de discipelen in deze bittere tijd, dan wisten ze alleszins waar ze het lichaam van hun Meester konden vinden.
"De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën bij Pilatus bijeen, en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden." (Mattheüs 27:62-66).
Ondertussen hadden de discipelen zich in hun huizen opgesloten. Zouden ze bang zijn geweest voor hun eigen leven, hadden zij nog hoop voor de toekomst...?

 

JEZUS LEEFT, JA, HIJ LEEFT!

"Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien." (Mattheüs 28:1-10).

Is dit wel echt gebeurd?

Heeft Jezus geleefd? Wat heeft Hij gedaan? Hoe stierf Hij? En dan dat verhaal dat Hij opstond uit de dood…

Wil je doorpraten over wat je gelezen hebt?
Stuur ons je vraag via onderstaande knop.

Please enter your name.
Please enter a message.